Postępowanie przetargowe: Modernizacja Dużej Sceny Teatru im. A. Sewruka w Elblągu

05.05.2011

Elbląg: Modernizacja Dużej Sceny Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu
Numer ogłoszenia: 129437 - 2011; data zamieszczenia: 05.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu , ul. Teatralna 11, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 6419700, 055 6113100, faks 055 2345652.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Dużej Sceny Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja Dużej Sceny Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.Przedmiotowe zamówienie jest zamówieniem wielorodzajowym, składa się z niejednorodnych rodzajowo zamówień polegających na połączeniu robót budowlanych z usługami i dostawami do zainstalowania, które są ze sobą funkcjonalnie powiązane i nie jest możliwe rozdzielenie ich wykonania. Celem zamówienia jest wejście w posiadanie przez Zamawiającego nieruchomości, jaką będzie zmodernizowana duża scena Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu. Roboty budowlane mają charakter główny a pozostałe poboczny.Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlano-montażowe i instalacyjne wraz z realizacją niezbędnych dostaw oraz usługi instalowania i informatyczne realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja Dużej Sceny Teatru im. Sewruka w Elblągu Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych prac, robót i dostaw do zainstalowania przewidzianych przez Wykonawcę dla zaspokojenia potrzeb Zamawiającego wyartykułowanych w SIWZ i załącznikach do niej. Ogólny opis przedmiotu zamówienia wraz z etapami jego realizacji określono w pkt. 4 SIWZ, a szczegółowo Przedmiot zamówienia został opisany w dokumencie p.n.: Szczegółowy zakres merytoryczny przedmiotu zamówienia publicznego - stanowiący wraz z opisami przykładowych materiałów-produktów urządzeń pakiet ZAŁĄCZNIK-a B do niniejszej SIWZ W związku z uzasadnioną specyfiką przedmiotu zamówienia uniemożliwiającą opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń - posiłkując się przepisem art. 29 ust.3 PZP - Zamawiający określił w niniejszej SIWZ przedmiot zamówienia przywołując przykładowe produkty ze znakami towarowymi, których opisane w tymże SIWZ parametry techniczno-technologiczne, funkcjonalno-użytkowe i jakościowe stanowią co najmniej konieczne odniesienie równoważności dla wymaganego przedmiotu zamówienia. Ogólny opis przedmiotu zamówienia i fazy jego realizacji: wymiana desek podłogowych scenicznych ca 305,00 m2 wymiana legarów podłogowych ca 650,00 m dostawa i pierwsze ułożenie /mobilnego/ pokrycia tekstylnego podłogi scenicznej ca 235,00 m2 dostawa i pierwsze ułożenie /mobilnej/ podłogi baletowej ca 106,00 mb/212 m2 wymiana okotarowania sceny ca 865,00 m2 - w tym: kulisy x 10 ; paldament x 5 ; horyzont x 1 wykonanie scenicznych zapadni zmechanizowanych 4 kpl. modernizacja instalacji elektrycznej okablowanie - ca 8500,00 m, w tym m.in.: okablowanie stałe ułożone w rurach ochronnych lub korytkach - ca 7 600 m okablowanie do wyciągów ruchomych wszyte w fartuch tekstylny - ca 900 m wymiana opraw oświetlenia (ze źródłem światła: podstawowego - ca 60 kpl. awaryjnego - ca 30 kpl. roboczego - ca 10 kpl. modernizacja gniazd zasilających dla akustyków i elektryków gniazda i zestawy gniazd - ca 82 szt. wykonanie i montaż szyn oświetleniowych 3 kpl. / ca 34,00 mb modernizacja systemu sztankietów - wymianę olinowania i mechaniki liny konopne - ca 1943,00 m liny stalowe - ca 115,00 m bloki lin konopnych - 2 szt. bloki lin stalowych - 4 szt. modernizacja mostów oświetleniowych - wymiana zespołów napędowych i olinowania kompletne zespoły napędowe z silnikami elektrycznymi o mocy do 3 kW każdy - 3 kpl. kompletny zespół napędowy z silnikiem elektrycznym o mocy do 4,5 kW - 1 kpl. olinowanie stalowe - 1 kpl. system bloków lin stalowych - 1 kpl. modernizacja systemu kurtyny stalowej - wymianę zespołu napędowego i olinowania kompletny zespół napędowy z silnikiem o mocy do 7,5 kW w wentylowanej obudowie - 1 kpl. olinowanie systemu kurtyny stalowej - 1 kpl. modernizacja sprzętu obsługi scenicznej w zakresie podestów scenicznych podesty sceniczne - 22 szt. modernizacja pomieszczeń proscenicznych (kieszeni scenicznych w zakresie instalacji systemu regałowego składowania dekoracji i wyposażenia sceny systemowe regały paletowe o wys. do 6 m - 2 kpl. modernizacja systemu sceny obrotowej kompletny zespół napędowy z silnikiem elektrycznym o mocy do 5,5 kW - 1 kpl. rolki pojedyncze - 8 szt. moduły rolek podwójnych - 4 szt. wykonanie rozbieralnego podestu dla niepełnosprawnych podest o wym. w planie (ca 6,5x1,5 m - 1 kpl. wykonanie magazynowej obudowy stalowej na dwa fortepiany 1 kpl. wyposażenie sceny w sprzęt oświetleniowy ruchoma głowa typu color spot - 8 kpl. ruchoma głowa typu color wash - 4 kpl. naświetlacz typu led - 8 kpl. maszyna do mgły typu hazer - 1 kpl. projektor multimedialny - 1 kpl. teatralny reflektor profilowy - 10 kpl. reflektor + żarówka - 40 kpl. konsoleta oświetlenia z zestawem do zdalnego sterowania - 1 kpl. wyposażenie sceny w sprzęt nagłośnieniowy podwójny odbiornik - 6 kpl nadajnik typu bodypack - 12 kpl nadajnik z mikrofonem (mikrofon bezprzewodowy - 6 kpl nadajnik z mikrofonem pojemnościowym (mikrofon bezprzewodowy) - 6 kpl mikrofon żyłka - 12 kpl spliter antenowy - 1 kpl głośniki interkomowe - 30 szt. wyposażenie sceny w system line array Zestaw 1: moduł szerokopasmowy typu line array - 12 szt. moduł niskotonowy - 2 szt. procesor głośnikowy - 1 szt. okablowanie - 1 kpl. Zestaw 2: moduł średnio i wysokotonowy, zintegrowany dyskowy system zawiesi - 12 szt. moduł niskotonowy 2x15aw, zintegrowany system zawiesi - 4 szt. aluminiowa rama do zawieszania - 2 szt. cyfrowa końcówka mocy 4-kanałowa - 2 szt. procesor głośnikowy 4in / 8out - 1szt. panel zasilający do racka z zabezpieczeniami - 1 szt. panel kablowy do racka ze złączami socapex - 1 szt. przewód wieloparowy głośnikowy do 50 m - 2 szt. przewód wieloparowy głośnikowy do 25 m - 2 szt. rozszycie soca 2xnl8 - 2 szt. rozszycie soca 4xnl8 - 2 szt. przewód nl8-nl8 90cm - 12 szt. skrzynia transportowa rack 10u, drzwi chowane - 1 szt. wyposażenie pomieszczeń teatru w urządzenia zabezpieczające instalacja systemu monitoringu zewnętrznego - 1 kpl. / 3 kamery instalacja systemu monitoringu wewnętrznego - 1 kpl. / 2 kamery drzwi antywłamaniowe wewnętrzne - 2 kpl./ca 4,0 m2 żaluzje antywłamaniowe zewnętrzne - 3 kpl./ca 5,8 m2 teleinformatyczne wyposażenie teatru kiosk internetowy - 1 kpl. ławka multimedialna - 1 kpl. portal internetowy - 1 kpl. Realizację przedsięwzięcia dzieli się na dwie fazy realizacyjne, a mianowicie: FAZA 1 - realizacja podstawowych dostaw wyrobów i urządzeń FAZA 2 - realizacja pozostałych dostaw wyrobów i urządzeń oraz robót budowlano-montażowych i usług Zamawiający zaleca wykonawcom przeprowadzenie we własnym zakresie i na własny koszt wizji lokalnej elementów obiektu Teatru poddawanego modernizacji oraz wnikliwego zapoznania się ze wszystkimi dokumentami załączonymi do nn. SIWZ oraz dokonania innych czynności rozpoznawczych - w celu: -gruntownej identyfikacji wszystkich uwarunkowań realizacyjnych przedmiotu zamówienia -złożenia prawidłowej i trafnej oferty gwarantującej, w przypadku jej wyboru przez Zamawiającego, wykonanie przedmiotu zamówienia w formie satysfakcjonującej Zamawiającego -przyjęcia na siebie wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności z tytułu realizacji usług, dostaw i robót budowlanych objętych zamówieniem w zakresie, w jakim doświadczony wykonawca może przewidzieć. Rezygnacja z powyższego zalecenia jest wyborem i ryzykiem wykonawcy, jeśli niewłaściwie oceni szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i jego realną wartość. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do przeprowadzenia szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie niezbędnym do prawidłowej i bezpiecznej obsługi/użytkowania zamontowanych wyrobów/urządzeń..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 48.00.00.00-8, 50.00.00.00-5, 51.00.00.00-9, 72.00.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art.45 Ustawy pzp, tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 30 2490 0005 0000 4600 9648 3167 a kopię dowodu wniesienia wadium dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu: Oryginał wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, przed upływem terminu składania ofert zdeponować u Zamawiającego (w sekretariacie - pokój 303), a jego kopię dołączyć do oferty lub oryginał wadium dołączyć do oferty. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. VI ppkt 1.1 SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty: a) w okresie ostatnich (5) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - dwóch robót polegających na modernizacji scen minimum dwóch obiektów wymienionych w dziale 12, grupie 126, klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (domy kultury, teatry, opery, filharmonie) co najmniej w zakresie dostaw i montażu: urządzeń mechanicznych sceny, instalacji dla urządzeń napędowych sceny, urządzeń i instalacji elektroakustycznych sceny, urządzeń i instalacji oświetleniowych sceny - każda o wartości brutto (z VAT) co najmniej 2 500 000 PLN b)w okresie ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: - jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu wyposażenia technologicznego sceny obiektu wymienionego w dziale 12, grupie 126, klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (domy kultury, teatry, opery, filharmonie) Wartości podane w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego dla wartości usługi należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień sporządzenia protokołu przekazania dokumentacji odbiorcy, podając datę i kurs. Przy ocenie spełnienia tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku, tj. liczba wykazanych robót, będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.2. SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. VI ppkt 1.1 SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie: a) koordynatorem kontraktu - tj. osobą z doświadczeniem zawodowym w kierowaniu i/lub nadzorowaniu i/lub zarządzaniu robotami budowlanymi w zakresie wyposażenia technologicznego scen obiektów wymienionych w dziale 12, grupie 126, klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (domy kultury, teatry, opery, filharmonie) b) minimum jednym specjalistą od urządzeń mechanicznych i napędowych sceny - tj. osobą z minimum 10 letnim doświadczeniem zawodowym, która kierowała robotami polegającymi na montażu urządzeń mechanicznych sceny w obiektach wymienionych w dziale 12, grupie 126, klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (teatry, centra kultury, opery, filharmonie) c) minimum jednym specjalistą od urządzeń oświetlenia technologicznego sceny - tj. osobą z minimum 10 letnim doświadczeniem, która kierowała robotami polegającymi na montażu urządzeń oświetlenia sceny w obiektach wymienionych w dziale12, grupie 126, klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (teatry, centra kultury, opery, filharmonie) d) minimum jednym specjalistą od urządzeń elektroakustycznych sceny - tj. osobą z min. 10 letnim doświadczeniem, która kierowała robotami polegającymi na montażu urządzeń elektroakustycznych sceny w obiektach wymienionych w dziale 12, grupie 126, klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (teatry, centra kultury, opery, filharmonie) Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.3. i 1.4. SIWZ,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest: a) osiągnięcie średniorocznego przychodu za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres (na podstawie Rachunku zysków i strat poz. przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty) w kwocie minimum 2 500 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) Przy ocenie spełnienia tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia roku obrotowego. - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.5. SIWZ, b) posiadanie środków finansowych w wysokości, co najmniej 1 000 000,00 zł lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości, co najmniej 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) Przy ocenie spełnienia tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.6. SIWZ, c) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej działalności od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) Potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.7. SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inny dokument określający obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Oświadczenie w zakresie art.25 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Uwaga Treść wymaganego oświadczenia w zakresie art. 25 ust.1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR A-3do SIWZ. Oświadczenie należy składać w oryginale w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty stanowiące dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - w przypadku Wykonawcy polegającego na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, tj.: zmiana kierownictwa wykonawcy lub osób przewidzianych do realizacji zamówienia - przy czym w przypadku uzasadnionej zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia Wykonawca musi udokumentować w stosunku do nowych osób spełnienie przez nich wymagań stawianych w SIWZ zmiana podmiotów trzecich na zasobach, których wykonawca oparł się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca zmiana numeru konta lub innych danych podmiotowych wykonawcy lub Zamawiającego zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia i/lub jego etapów/faz realizacyjnych z przyczyn uzasadnionych bieżącymi uwarunkowaniami realizacyjnymi przedsięwzięcia, niezawinionymi okolicznościami nienależytej staranności w działaniu Wykonawcy - przy czym wymiar zmian tych terminów będzie uzależniony odpowiednio od uzasadnionych okoliczności Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.elblag.pl - zakładka - przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr im. Aleksandra Sewruka ul. Teatralna 11 Elbląg 82-300 - pokój 106 w godz. od 8.00 - 15.00 / poniedziałek - piątek/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2011 godzina 11:00, miejsce: Teatr im. Aleksandra Sewruka ul. Teatralna 11 Elbląg 82-300 sekretariat pok. nr 302 III piętro - dziennik podawczy w godz. 8.00-15.00 od poniedziałku do piątku.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013; Oś priorytetowa 2 - Turystyka; Działanie 2.1 - Wzrost potencjału turystycznego; Poddziałanie 2.1.6 - Infrastruktura kultury Opłata za SIWZ obejmuje koszty jej druku oraz przekazania.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. VI 1 SIWZ metodą spełnia/nie spełnia..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz pełną specyfikację


Opublikował: Marcin Prokopiak
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 3745
20.08.2019 // www.teatr.elblag.pl/bip