Zaproszenie do złożenia oferty.

29.09.2011

Elbląg: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, drukarki wielkoformatowej, skanerów specjalistycznych (książkowego i dokumentowego) wraz z oprogramowaniem i z ich wdrożeniem - realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. eTeatr - digitalizacja i informatyzacja Teatru im. A. Sewruka w Elblągu
Numer ogłoszenia: 257561 - 2011; data zamieszczenia: 29.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu , ul. Teatralna 11, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 6419700, 055 6113100, faks 055 2345652.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.elblag.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego, drukarki wielkoformatowej, skanerów specjalistycznych (książkowego i dokumentowego) wraz z oprogramowaniem i z ich wdrożeniem - realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. eTeatr - digitalizacja i informatyzacja Teatru im. A. Sewruka w Elblągu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest realizacja niezbędnych dostaw i usług instalacyjno - wdrożeniowych systemu informatycznego stanowiącego wyposażenie nowej pracowni digitalizacji /sprzęt komputerowy, drukarka wielkoformatowa, skanery specjalistyczne - książkowe i dokumentowe/ wdrażanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. eTeatr - digitalizacja i informatyzacja Teatru im A. Sewruka w Elblągu 2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: - zakupu i dostawy wysoko wyspecjalizowanego fabrycznie nowego sprzętu informatycznego wraz z licencjonowanym oprogramowaniem oraz - wykonaniem niezbędnych działań instalacyjno - wdrożeniowych, polegających na przeniesieniu routera, bramki fortigate oraz podłączeniu serwerów w pomieszczeniu nowej pracowni za pomocą przewodu UTP kat. 5 i switcha zarządzalnego. 3. Zamawiający oczekuje iż, zadanie Wykonawca realizować będzie w trzech etapach, tj. - I Etap - dostawa sprzętu sieciowego wraz z usługą wykonania niezbędnych usług wdrożeniowych polegających na przeniesieniu routera, bramki fortigate oraz podłączeniu serwerów w pomieszczeniu nowej pracowni za pomocą przewodu UTP kat. 5 i switcha zarządzalnego. W ramach przedmiotowego etapu Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy 2 serwerów serwerów, ups, dysku sieciowego, szafy rak 19 oraz wykonania niezbędnych usług instalacyjnych. - II Etap - Dostawa oraz instalacja sprzętu do digitalizacji wraz z wymaganym oprogramowaniem. W ramach etapu Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i skonfigurowania następujących urządzeń w nowo powstałej pracowni digitalizacji tj. skanera wielkoformatowego, drukarki wielkoformatowej, skanera książkowego, skanera dokumentów , stacji graficznej, oprogramowania do obróbki graficznej. - III Etap - Kompleksowa usługa wdrożenia systemów CRM i pracy grupowej. W ramach III etapu Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i instalacji systemów CRM i pracy grupowej, stworzenia serwisu internetowego - Wirtualne Archiwum - oraz wdrożenia pracowników do pracy z w/w systemami - szkolenia w zakresie niezbędnym do prawidłowej i bezpiecznej obsługi/użytkowania. Oferowany przez Wykonawcę w ramach przedmiotowych dostaw - sprzęt musi spełniać/ odpowiadać minimalnym parametrom technicznym opisanym/ zawartym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 8 do SIWZ. Zamawiający wymaga by system powstały w wyniku niniejszego zamówienia funkcjonował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem) oraz by były nieużywane. Zamawiający zaleca Wykonawcom przeprowadzenie we własnym zakresie i na własny koszt wizji lokalnej obiektu Teatru oraz wnikliwego zapoznania się z dokumentami załączonymi do nn. SIWZ oraz dokonania innych czynności rozpoznawczych - w celu: - gruntownej identyfikacji wszystkich uwarunkowań realizacyjnych przedmiotu zamówienia - złożenia prawidłowej i trafnej oferty gwarantującej, w przypadku jej wyboru przez Zamawiającego, wykonanie przedmiotu zamówienia w formie satysfakcjonującej Zamawiającego - przyjęcia na siebie wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności z tytułu realizacji usług, dostaw objętych zamówieniem w zakresie, w jakim doświadczony wykonawca może przewidzieć. Rezygnacja z powyższego zalecenia jest wyborem i ryzykiem Wykonawcy, jeśli niewłaściwie oceni szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i jego realną wartość. O ile w niniejszej specyfikacji bądź innym dokumencie opisuje się przedmiot zamówienia i pojawiają się nazwy własne wyrobów bądź urządzeń lub nazwy producentów wyrobów lub urządzeń zamawiający dopuszcza wykorzystanie produktów innych producentów o równoważnych parametrach technicznych, tzn. nie obiegających klasą i jakością od podanych jako przykład..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.00.00.00-8, 51.60.00.00-8, 72.26.80.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 złotych (słownie: cztery tysiące złotych) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art.45 Ustawy pzp, tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 30 2490 0005 0000 4600 9648 3167 a kopię dowodu wniesienia wadium dołączyć do oferty. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu: Oryginał wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, przed upływem terminu składania ofert zdeponować u Zamawiającego (w sekretariacie - pokój 303), a jego kopię dołączyć do oferty lub oryginał wadium dołączyć do oferty. 2. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 3. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ,

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonania/zakończenia w sposób należyty co najmniej jednej dostawy oraz jednej usługi o podobnym charakterze zamówienia i wartości kwotowej co najmniej 150.000,00 zł ( słownie; sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto łącznie dla jednej dostawy i jednej usługi. Przy ocenie spełnienia tego warunku przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku, tj. wykonanie dostawy i wykonanie usługi, będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.2. SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunkiem udziału w postępowaniu jest: posiadanie środków finansowych w wysokości, co najmniej 150.000,00 zł lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości, co najmniej 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) Przy ocenie spełnienia tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunku będą zsumowane z dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu. - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.3. SIWZ, - posiadanie opłaconej polisy ubezpieczeniowej a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. - potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt VI. ppkt 1.1. SIWZ oraz dokumentów wymienionych w pkt VI. ppkt 1.4. SIWZ,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

1.Oświadczenie w zakresie art.25 ust.1 pkt.2 Ustawy pzp. UWAGA: a) Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art.25 ust.1 pkt.2 Ustawy pzp Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 3 do SIWZ. b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Wykonawca dołącza do oferty; - kopie kart katalogowych określające parametry techniczne proponowanych urządzeń. Dokumenty wymienione powyżej należy dostarczyć w oryginale lub wyraźnej czytelnej kserokopii.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca, który polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, tj.: - zmiana kierownictwa wykonawcy lub osób przewidzianych do realizacji zamówienia - przy czym w przypadku uzasadnionej zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia Wykonawca musi udokumentować w stosunku do nowych osób spełnienie przez nich wymagań stawianych w SIWZ - zmiana podmiotów trzecich na zasobach, których wykonawca oparł się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca - zmiana numeru konta lub innych danych podmiotowych wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn uzasadnionych bieżącymi uwarunkowaniami realizacyjnymi przedsięwzięcia, niezawinionymi okolicznościami nienależytej staranności w działaniu Wykonawcy - przy czym wymiar zmian tych terminów będzie uzależniony odpowiednio od uzasadnionych okoliczności Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.elblag.pl - zakładka - przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr im. Aleksandra Sewruka ul. Teatralna 11 82-300 Elbląg - nr pokój 106 w godz. 8.00 - 15.00 /poniedziałek - piątek/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Teatr im. Aleksandra Sewruka ul. Teatralna 11 Elbląg 82-300 - sekretariat pok. 302 - III piętro - dziennik podawczy ( w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku ).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1. Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013; Oś priorytetowa 7 - Infrastruktura społeczeństwa informatycznego; działanie 7.2 - Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych; Poddziałanie 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli. 2. opłata za SIWZ obejmuje koszty jej druku oraz przekazania. 3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt VI.1. SIWZ, metodą SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz pełną specyfikację.

Treść zapytań skierowanych do zamawiającego w dniu 03.10.2011 roku oraz treść udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień: [1][2]


Opublikował: Marcin Prokopiak
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 3573
28.05.2020 // www.teatr.elblag.pl/bip