RSS
A A A
BIP Teatr im. A. Sewruka
To jest wersja archiwalna z dnia 26.08.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Statut jednostki

STATUT TEATRU IM. ALEKSANDRA Sewruka W ELBLĄGU

(ujednolicony tekst statutu w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XII/236/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 paŸdziernika 2007r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Teatrowi im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zmienioną Uchwałą Nr IV/60/03 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 lutego 2003r. i Uchwałą Nr XII/154/03 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 września 2003r.)

Postanowienia ogólne

§ 1.

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, zwany dalej "Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu" został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 51/75 Wojewody Gdańskiego z dnia 28 maja 1975r. w sprawie utworzenia terenowego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu" przejęty przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998r. w sprawie wykazu instytucji o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148, poz. 971) działa w szczególności na podstawie:
Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 110 poz.721 z późniejszymi zmianami).
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz. 576 z późniejszymi zmianami).
Niniejszego statutu.

§ 2.

Organizatorem Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.
Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu posiada osobowość prawną.

§ 3.

Siedzibą Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu jest miasto Elbląg.
Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu działa na terenie całego kraju i za granicą.

Cele i zadania Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

§ 4.

Podstawowym celem Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu jest:
Tworzenie i upowszechnianie nowych wartości kulturalnych.
Prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowywanie poprzez sztukę (w szczególności poprzez sztukę teatru).
Dbałość o najwyższy poziom artystyczny widowisk, realizowanych i prezentowanych na scenach teatru.
Upowszechnianie i prezentacja kulturalnych tradycji narodowych i regionalnych oraz humanistycznych wartości współczesnej kultury światowej.
Realizowanie polityki państwa w dziedzinie edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę - dzieci, wychowawców oraz animatorów amatorskiego ruchu teatralnego.
Inspirowanie, inicjowanie i organizowanie w środowisku lokalnym działań mających na celu stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do częstych i różnorakich kontaktów ze sztuką teatralną.
Rozbudzanie potrzeb uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie gustów i wrażliwości estetycznej widzów.
Godne reprezentowanie kultury narodowej z uwzględnieniem osiągnięć kultury regionu na terenie kraju i za granicą.

§ 5.

Do zakresu działania Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu należy w szczególności:
Tworzenie i prezentowanie przedstawień teatralnych repertuaru własnego.
Prezentowanie przedstawień gościnnych oraz innych form teatralnych i para teatralnych.
Organizowanie innych przedsięwzięć artystycznych (w formie wystaw i cykli artystycznych).
Stwarzanie warunków środowiskowych spotkań i artystycznych konfrontacji między innymi poprzez organizowanie konkursów, przeglądów i festiwali.
Tworzenie własnych programów edukacji teatralnej dzieci i młodzieży, stałe ich uaktualnianie i ulepszanie we współdziałaniu ze szkołami, teatrami i innymi instytucjami, których działalność jest związana z wychowaniem poprzez sztukę.
Realizowanie programów edukacji teatralnej proponowanych przez inne instytucje działające w kraju i za granicą oraz programów autorskich osób współpracujących z Teatrem w zakresie wypracowania efektywnych form i metod edukacji teatralnej dzieci i młodzieży.
Organizowanie warsztatów teatralnych dla wychowawców (nauczycieli) i animatorów amatorskiego ruchu teatralnego w zakresie prowadzenia różnego rodzaju zespołów teatralnych i recytatorskich, we współdziałaniu z uczelniami artystycznymi, teatrami i innymi instytucjami kultury.
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów twórczych.

§ 6

W realizacji zadań statutowych Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu współpracuje z innymi instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i kulturalnymi, takimi jak fundacje i stowarzyszenia oraz amatorskim ruchem teatralnym.
Teatr może organizować imprezy kulturalne na zlecenia osób fizycznych i prawnych.

Organy zarządzające i nadzorujące

§ 7.

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zarządzany jest przez Dyrektora Naczelnego, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych.
Dyrektor Naczelny może kierować działalnością Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu przy pomocy Zastępców.
Zastępców Dyrektora powołuje Dyrektor Naczelny na czas określony lub nie określony, po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych działających w instytucji i stowarzyszeń zawodowych i twórczych oraz po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odwołanie następuje w tym samym trybie.
Zastępcy Dyrektora Teatru, powołani na czas określony, mogą być odwołani przed upływem tego okresu:
na własną prośbę
z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków
z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem
Powołanie Zastępców Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu przeprowadzonego przez Dyrektora.
W celu przeprowadzenia konkursu Dyrektor określa regulamin konkursu oraz powołuje komisję konkursową w składzie:
jeden przedstawiciel Sejmiku Województwa
Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji lub osoba przez niego upoważniona
Dyrektor Teatru
po jednym przedstawicielu związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych działających w Teatrze
Kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu nie można odmówić powołania na stanowisko Zastępcy Dyrektora, chyba, że Zarząd Województwa nie wyrazi zgody, o której mowa w ust.3.
Zarządzanie Teatrem można powierzyć osobie fizycznej lub prawnej. Powierzenie zarządzania następuje na podstawie umowy o zarządzaniu Teatrem, zawartej między Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a zarządcą na czas oznaczony, nie krótszy niż trzy lata (kontrakt menedżerski). Jeżeli zarządcą jest osoba prawną, umowa powinna przewidywać, kto w jej imieniu będzie dokonywał czynności zarządu.

§ 8.

Dyrektor Naczelny zarządza całokształtem działalność Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i reprezentuje Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na zewnątrz. Jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji.

§ 9.

W Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu mogą działać jako organy opiniodawcze i doradcze Dyrektora Naczelnego:
Rada Artystyczno-Programowa,
Rada Programowa do Spraw Edukacji Teatralnej jako społeczny organ w sprawach mających istotne znaczenie dla działalności w zakresie edukacji teatralnej i wychowanie przez sztukę.
Rada Przyjaciół Teatru jako organ pomocniczy w sprawach związanych z poprawą warunków bezpieczeństwa i remontu siedziby Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.
Rady wymienione w ust.1 pkt. 1 - 3 ustanawia i rozwiązuje Dyrektor Naczelny.
W skład Rady Artystyczno-Programowej i Rady Programowej do Spraw Edukacji Teatralnej wchodzą specjaliści różnych dziedzin sztuki i innych dziedzin wiedzy związanych z twórczością artystyczną, krytyką sztuki, upowszechnianiem kultury oraz edukacją teatralną dzieci i młodzieży.
W skład Rady Przyjaciół Teatru wchodzą przedstawiciele firm: przedsiębiorstw, spółek i banków, deklarujący wsparcie budżetu Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.
Zadania, skład i tryb powoływania Rad wymienionych w ust.1 pkt. 1 - 3 określa szczegółowo Regulamin Organizacyjny Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

§ 10.

Bezpośredni nadzór nad Teatrem im. Aleksandra Sewruka w Elblągu sprawuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Organizacja Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

§ 11.

Organizację wewnętrzną Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Naczelnego Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz opinii działających w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
Majątek i finanse Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

§ 12.

Organizator zapewnia Teatrowi im. Aleksandra Sewruka w Elblągu środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.
Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu gospodaruje samodzielnie należącym do niego majątkiem na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z tym, że majątek ten może być wykorzystany jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

§ 13.

Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu pochodzą z:
rocznej dotacji Samorządu Warmińsko-Mazurskiego.
wpływów własnych uzyskanych z działalności statutowej, w tym również z działalności gospodarczej i sprzedaży majątku ruchomego.
darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych.
innych źródeł.

§ 14.

Podstawą działalności finansowej Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu jest ramowy plan działalności Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu zatwierdzony przez Dyrektora Naczelnego Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji Organizatora oraz inne przychody Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

§ 15.

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu może tworzyć z zysku fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze.
Szczegółowy tryb tworzenia funduszy wymienionych w ust. 1 oraz zasady gospodarowania nimi określają Regulaminy ustanowione przez Dyrektora Naczelnego Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

§ 16.

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.
Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Postanowienia końcowe

§ 17.

Przekształcenia, podziału i likwidacji Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu może dokonać Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego na warunkach i w trybie przewidywanym w przepisach odrębnych.
Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.Opublikował: Marcin Prokopiak
Publikacja dnia: 26.08.2011
Podpisał: Marcin Prokopiak
Dokument z dnia: 26.08.2011
Dokument oglądany razy: 3 171