RSS
A A A
BIP Teatr im. A. Sewruka
To jest wersja archiwalna z dnia 10.04.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Zmiany w statucie

Statut jednostki

STATUT TEATRU IM. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLĄGU

( ujednolicony tekst Statutu w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XIV/220/00 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie nadania Statutu Teatrowi Dramatycznemu w Elblągu zmieniony Uchwałą Nr XII/236/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2007 r. i Uchwałą Nr VI/114/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r.)

I. Postanowienia ogólne

§1

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, zwany dalej „Teatrem” został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 51/75 Wojewody Gdańskiego z dnia 28 maja 1975 r. w sprawie utworzenia terenowego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Teatr Dramatyczny w Elblągu" przejęty przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148, poz. 971) działa w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
  działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),

 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1590, z późn. zm.

 3. Niniejszego statutu.

§2

 1. Organizatorem Teatru jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 2. Teatr jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora.

 3. Teatr posiada osobowość prawną.

§3

 1. Siedzibą Teatru jest miasto Elbląg.

 2. Teatr działa na terenie całego kraju i za granicą.

II. Cele i zadania Teatru

§4

1.Podstawowym celem Teatru jest:

 1. tworzenie i upowszechnianie nowych wartości kulturalnych,

 2. prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowywanie poprzez sztukę (w
  szczególności poprzez sztukę teatru),

 3. dbałość o najwyższy poziom artystyczny widowisk, realizowanych i
  prezentowanych na scenie teatru,

 4. upowszechnianie i prezentacja kulturalnych tradycji narodowych i
  regionalnych oraz humanistycznych wartości współczesnej kultury
  światowej,

 5. realizowanie polityki Państwa w dziedzinie edukacji kulturalnej i
  wychowania poprzez sztukę — dzieci, wychowawców oraz animatorów
  amatorskiego ruchu teatralnego,

 6. inspirowanie, inicjowanie i organizowanie w środowisku lokalnym działań
  mających na celu stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do częstych i
  różnorakich kontaktów ze sztuką teatralną,

 7. rozbudzanie potrzeb uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie gustów i
  wrażliwości estetycznej widzów,

 8. godne reprezentowanie kultury narodowej z uwzględnieniem osiągnięć
  kultury regionu na terenie kraju i za granicy,

§5

1. Do zakresu działania Teatru należy w szczególności:

 1. tworzenie i prezentowanie przedstawień teatralnych repertuaru własnego,

 2. prezentowanie przedstawień gościnnych oraz innych form teatralnych i para
  teatralnych,

 3. organizowanie innych przedsięwzięć artystycznych (w formie wystaw i cykli
  artystycznych),

 4. stwarzanie warunków środowiskowych spotkań i artystycznych konfrontacji
  między innymi poprzez organizowanie konkursów, przeglądów i festiwali,

 5. tworzenie własnych programów edukacji teatralnej dzieci i młodzieży, stałe
  ich uaktualnianie i ulepszanie we współdziałaniu ze szkołami, teatrami i
  innymi instytucjami, których działalność jest związana z wychowaniem
  poprzez sztukę,

 6. realizowanie programów edukacji teatralnej proponowanych przez inne
  instytucje działające w kraju i zagranicą oraz programów autorskich osób

współpracujących z teatrem w zakresie wypracowania efektywnych form i metod edukacji teatralnej dzieci i młodzieży,

 1. organizowanie warsztatów teatralnych dla wychowawców (nauczycieli) i
  animatorów amatorskiego ruchu teatralnego w zakresie prowadzenia różnego
  rodzaju zespołów teatralnych i recytatorskich, we współdziałaniu z
  uczelniami artystycznymi, teatrami i innymi instytucjami kultury,

 2. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów
  twórczych

2. Teatr realizuje zadania obronne i bezpieczeństwa publicznego w zakresie

określonym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

i obowiązujące przepisy prawa.

§6

 1. W realizacji zadań statutowych Teatr współpracuje z innymi instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i kulturalnymi, takimi jak fundacje i stowarzyszenia oraz amatorskim ruchem teatralnym.

 2. Teatr może organizować imprezy kulturalne na zlecenie osób fizycznych i
  prawnych.

III. Organy zarządzające i nadzorujące

§7

 1. Teatr zarządzany jest przez Dyrektora Naczelnego, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych.

 2. Dyrektor Naczelny może kierować działalnością Teatru przy pomocy Zastępców.

 3. Zastępców Dyrektora powołuje Dyrektor Naczelny na czas określony lub
  nieokreślony, po zasięgnięciu opinii właściwych związków
  zawodowych działających w instytucji i stowarzyszeń zawodowych i
  twórczych oraz po uzyskaniu zgody Zarządu Województwa Warmińsko-
  Mazurskiego. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

 4. Zastępcy Dyrektora Teatru, powołani na czas określony, mogą być
  odwołani przed upływem tego okresu:

 1. na własną prośbę

 2. z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków,

 3. z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym
  stanowiskiem,

 1. Powołanie Zastępców Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu
  przeprowadzonego przez Dyrektora.

 2. W celu przeprowadzenia konkursu Dyrektor określa regulamin konkursu
  oraz powołuje komisję konkursową w składzie:

1) 1 przedstawiciel Sejmiku Województwa,

2) Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji lub osoba przez niego
upoważniona,

3) Dyrektor Teatru,

4) po l przedstawicielu związków zawodowych oraz stowarzyszeń
zawodowych i twórczych działających w Teatrze.

 1. Kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu nie można odmówić
  powołania na stanowisko Zastępcy Dyrektora, chyba że Zarząd
  Województwa nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 3.

 2. Zarządzanie Teatrem można powierzyć osobie fizycznej lub prawnej.
  Powierzenie zarządzania następuje na podstawie umowy o zarządzaniu
  Teatrem zawartej między Samorządem Województwa Warmińsko-
  Mazurskiego a zarządcą na czas oznaczony, nie krótszy niż trzy lata
  (kontrakt menedżerski). Jeżeli zarządcą jest osoba prawna, umowa
  powinna przewidywać, kto w jej imieniu będzie dokonywał czynności
  zarządu.

§8

Dyrektor Naczelny zarządza całokształtem działalności Teatru i reprezentuje Teatr na zewnątrz. Jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji.

§9

1. W Teatrze mogą działać organy opiniodawcze i doradcze Dyrektora Naczelnego:

 1. Rada Artystyczno - Programowa,

 2. Rada Programowa do Spraw Edukacji Teatralnej jako społeczny organ w
  sprawach mających istotne znaczenie dla działalności w zakresie edukacji
  teatralnej i wychowania przez sztukę,

 3. Rada Przyjaciół Teatru jako organ pomocniczy w sprawach związanych z
  poprawą warunków bezpieczeństwa i remontu siedziby Teatru.

 1. Rady wymienione w ust. l pkt 1-3 ustanawia i rozwiązuje Dyrektor
  Naczelny.

 2. W skład Rady Artystyczno -Programowej i Rady Programowej do Spraw
  Edukacji Teatralnej wchodzą specjaliści różnych dziedzin sztuki i innych
  dziedzin wiedzy związanych z twórczością artystyczną, krytyką sztuki,
  upowszechnianiem kultury oraz edukacją teatralną dzieci i młodzieży.

4. W skład Rady Przyjaciół Teatru wchodzą przedstawiciele firm,
przedsiębiorstw, spółek i banków, deklarujących wsparcie budżetu Teatru

5. Zadania, skład i tryb powoływania Rad wymienionych w ust. l pkt 1-3 określa szczegółowo Regulamin Organizacyjny Teatru.

§10

Bezpośredni nadzór nad Teatrem sprawuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

IV. Organizacja Teatru.

§11

Organizację wewnętrzną Teatru określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Naczelnego Teatru po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz opinii działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

V. Majątek i finanse Teatru.

§12

 1. Organizator zapewnia Teatrowi środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej.

 2. Teatr gospodaruje samodzielnie należącym do niego majątkiem
  na zasadach określonych w przepisach odrębnych, z tym, że majątek ten
  może być wykorzystany jedynie do celów związanych z wykonywaniem
  zadań statutowych Teatru.

§13

Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Teatru pochodzą z:

 1. rocznej dotacji samorządu warmińsko - mazurskiego,

 2. wpływów własnych uzyskanych z działalności statutowej, w tym również z
  działalności gospodarczej i sprzedaży majątku ruchomego,

 3. darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,

 4. innych źródeł.

514

Podstawą działalności finansowej Teatru jest ramowy plan działalności Teatru zatwierdzony przez Dyrektora Naczelnego Teatru, sporządzony w oparciu o wysokość dotacji Organizatora oraz inne przychody Teatru.

§15

 1. Teatr może tworzyć z zysku fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze.

 2. Szczegółowy tryb tworzenia funduszy wymienionych w ust. l oraz zasady
  gospodarowania nimi określają Regulaminy ustanowione przez Dyrektora
  Naczelnego Teatru.

§16

 1. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.

 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane
  wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Teatru.

VI. Postanowienia końcowe

§17

 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Teatru może dokonać Sejmik Województwa Warmińsko - Mazurskiego na warunkach i w trybie przewidywanym w przepisach odrębnych.

 2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.Opublikował: Marcin Prokopiak
Publikacja dnia: 10.04.2012
Podpisał: Marcin Prokopiak
Dokument z dnia: 26.08.2011
Dokument oglądany razy: 4 121