RSS
A A A
BIP Teatr im. A. Sewruka

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji , zakupu i dostarczenia biletów na zagraniczne prz

07.06.2011

Elbląg: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na zagraniczne przewozy lotnicze dla pracowników Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.
Numer ogłoszenia: 158457 - 2011; data zamieszczenia: 07.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu , ul. Teatralna 11, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 6419700, 055 6113100, faks 055 2345652.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.elblag.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na zagraniczne przewozy lotnicze dla pracowników Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na zagraniczne przewozy lotnicze dla pracowników Teatru im. A. Sewruka w Elblągu 2. Zamówienie będzie współfinansowane z Programu KULTURA 2007-2013. 3. Nazwa i kod stosowany we Wspólnym Słowniku Zamówień: 4. W ramach przedmiotu Zamówienia wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: a) rezerwacji i zakupu biletów lotniczych (w klasie ekonomicznej na trasach europejskich); b) dostarczenia zamówionych biletów do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż na 24 godziny przed terminem planowanej podróży, której dotyczy rezerwacja i zakup biletu (biletów); c) dostarczenie (w sytuacji nagłej) biletu do siedziby Zamawiającego nie później niż w ciągu 2 godzin; d) przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych wcześniej rezerwacjach; e) przedstawienia Zamawiającemu różnych wariantów połączeń z uwzględnieniem najkorzystniejszej dostępnej taryfy przewoźnika i promocji, długości tras oraz czasu podróży; f) zmiany/przepisania na bilecie nazwiska pracownika Zamawiającego oraz ewentualnej rezygnacji z zaplanowanego przelotu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach przewoźnika, którego dana sytuacja dotyczy; g) dokonywania anulacji rezerwacji bez ponoszenia przez Zamawiającego żadnych kosztów na rzecz wykonawcy; h) zorganizowania i zapewnienia kompleksowej realizacji przedmiotu Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami krajów docelowych (dot. wszelkiego rodzaju opłat - np. lotniskowych, podatków itp.); i) Zamawiającemu przysługuje prawo porównywania cen biletów lotniczych oferowanych przez wykonawcę z cenami biletów lotniczych oferowanych przez inne biura lub przez przewoźników w sprzedaży bezpośredniej, w tym przez Internet. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że oferowana przez wykonawcę cena biletu lotniczego jest wyższa o ponad 10% od najniższej oferowanej na rynku, wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży biletu po cenie nie wyższej niż 110% najniższej ceny oferowanej przez inny podmiot. 5. W okresie trwania umowy Zamawiający planuje zrealizować łącznie około 50 przelotów (wylotów i przylotów) do Portugalii i Wielkiej Brytanii. Powyższa ilość lotów i wyliczenia mogą ulec zmianie i są jedynie wartością orientacyjną. 6. Zamawiający oczekuje/wymaga by, realizacja w/w przelotów odbywała się przez port lotniczy najbliżej położony siedziby/adresu Zamawiającego tj.Gdańsk. 7. Termin realizacji zamówienia Zamówienie będzie wykonywane sukcesywnie w terminach i na trasach; - wylot - 4 lipca br. - powrót - 18 lipca br. - 18 osób - Polska - Gdańsk - Portugalia - Lizbona - Polska - Gdańsk - wylot - 20 września br. - powrót - 26 września br. - 16 osób - Polska - Gdańsk - Wielka Brytania - Lincoln - Polska - Gdańsk - wylot - kwiecień 2012 roku - powrót - kwiecień 2012 r - 16 osób - Polska - Gdańsk - Portugalia Lizbona - Polska - Gdańsk..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.50.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający zażąda od wykonawców składających oferty wniesienia wadium w wysokości - 2 000,00 złotych (słownie: dwa tysiące złotych). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, zgodnie z art.45 Ustawy pzp, tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: 30 2490 0005 0000 4600 9648 3167 z dopiskiem na poleceniu przelewu (Wadium w postępowaniu na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na zagraniczne przewozy lotnicze dla pracowników Teatru im. A. Sewruka w Elblągu), a kopię dowodu wniesienia wadium dołączyć do oferty. 3. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądzu: Oryginał wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, przed upływem terminu składania ofert należy zdeponować u Zamawiającego (w sekretariacie - pokój 303), a jego kopię dołączyć do oferty lub oryginał wadium dołączyć do oferty. 4. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert na okres związania ofertą zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. 5. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzenie spełnia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. IX ust. 1 - załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykażą się odpowiednim doświadczeniem, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują należycie, co najmniej 2 usług polegających na rezerwacji, zakupie i dostarczaniu biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na kwotę co najmniej 15.000,00 złotych każda z usług oraz załączą dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie np. referencje (faktura, protokół odbioru nie jest dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie dostawy). Potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. IX ust. 1 (załącznik do SIWZ nr 2 ) oraz dokumentu wymienionego w pkt. IX ust 9 (załącznik do SIWZ nr 5)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzenie spełnia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. IX ust. 1 - załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Potwierdzenie spełnia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. IX ust. 1 - załącznik nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia oraz posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, związanej z przedmiotem Zamówienia, o sumie gwarancyjnej co najmniej 10.000,00 zł brutto; Potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w pkt. IX ust. 1 - załącznik nr 2 do SIWZ oraz załączonej ważnej i opłaconej polisy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie w zakresie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp. Treść wymaganego oświadczenia w zakresie art. 25 ust. 1 pkt.2 ustawy pzp Zamawiający przekazuje na załączniku nr 3 do SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokument potwierdzający przynależność do Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) lub posiadanie akredytacji IATA uprawniającej do usługi w zakresie agencji sprzedaży pasażerskiej IATA

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - upust - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.elblag.pl - zakładka - przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu ul. Teatralna 11 82-300 Elbląg pok. 106.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2011 godzina 11:00, miejsce: Teatr im. Aleksandra Sewruka ul. Teatralna 11 82-300 Elbląg III piętro - pok. 303 sekretariat - dziennik podawczy w godz. 8:00 - 15:00 - w dni robocze.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane z Programu KULTURA 2007-2013. Opłata za SIWZ obejmuje koszty jej druku oraz przekazania. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt. IX SIWZ metodą spełnia / nie spełnia.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt&oac

Pobierz pełną specyfikację

ute;re miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Opublikował: Marcin Prokopiak
Publikacja dnia: 07.06.2011

Dokument oglądany razy: 3724
« inne aktualności