RSS
A A A
BIP Teatr im. A. Sewruka

Zaproszenie do złożenia oferty - Sprzedaż i dostawa papierowych talonów płatniczych

07.11.2011

Elbląg: Sprzedaż i dostawa papierowych talonów płatniczych umożliwiających zakup towarów
Numer ogłoszenia: 289437 - 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu , ul. Teatralna 11, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 6419700, 055 6113100, faks 055 2345652.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.elblag.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostawa papierowych talonów płatniczych umożliwiających zakup towarów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia będzie sprzedaż i dostawa papierowych talonów płatniczych o wartości nominalnej z podziałem na; - 579 szt. bonów o nominale 50 PLN; - 140 szt. bonów o nominale 20 PLN; - 21 szt. bonów o nominale 10 PLN. umożliwiających zakup towarów o co najmniej następującym asortymencie: Artykuły ogólno-spożywcze Artykuły mięsne i przetwory mięsne Artykuły chemiczne i gospodarstwa domowego Artykuły owocowo-warzywne Artykuły papiernicze i zabawkarskie Artykuły księgarskie i muzyczne Artykuły AGD i RTV Artykuły elektroniczne Artykuły sportowe Odzież damska, męska i dziecięca Obuwie damskie, męskie i dziecięce Artykuły kosmetyczne Artykuły spożywcze dla dzieci Artykuły odzieżowe dla dzieci Zamawiający wymaga, aby zamawiane talony płatnicze mogły być realizowane w sklepach wielobranżowych na terenie m. Elbląga Zamawiający wymaga, aby okres ważności talonów tj. realizacji talonów płatniczych był nie krótszy niż do 30 czerwca 2012 r. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na dostawę elektronicznych talonów płatniczych / np. karty elektroniczne/. Termin wykonania zamówienia: Wymagany termin dostawy talonów do siedziby Zamawiającego , na koszt Wykonawcy - 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w roz VIII pkt. 1 ppkt. 1.1 SIWZ,

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w roz VIII pkt. 1 ppkt. 1.1 SIWZ,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w roz VIII pkt. 1 ppkt. 1.1 SIWZ,

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w roz VIII pkt. 1 ppkt. 1.1 SIWZ,

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • potwierdzenia spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia wymienionego w roz VIII pkt. 1 ppkt. 1.1 SIWZ,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie w zakresie art.25 ust.1 pkt.2 Ustawy pzp. UWAGA: Treść wymaganego Oświadczenia w zakresie art.25 ust.1 pkt.2 Ustawy pzp Zamawiający przekazuje na ZAŁĄCZNIKU NR 2 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń wymienionych w roz.VIII pkt. 1 SIWZ, metodą SPEŁNIA /NIE SPEŁNIA. Wykaz placówek wielobranżowych znajdujących się na terenie m. Elbląga, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Parafowany wzór umowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 20
 • 2 - ilość placówek wielobranżowych w m. Elbląg realizujących talony - 80

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, tj.: - zmiana kierownictwa wykonawcy lub osób przewidzianych do realizacji zamówienia - przy czym w przypadku uzasadnionej zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia Wykonawca musi udokumentować w stosunku do nowych osób spełnienie przez nich wymagań stawianych w SIWZ - zmiana podmiotów trzecich na zasobach, których wykonawca oparł się wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca - zmiana numeru konta lub innych danych podmiotowych wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn uzasadnionych bieżącymi uwarunkowaniami realizacyjnymi przedsięwzięcia, niezawinionymi okolicznościami nienależytej staranności w działaniu Wykonawcy - przy czym wymiar zmian tych terminów będzie uzależniony odpowiednio od uzasadnionych okoliczności Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatr.elblag.pl - zakładka - przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, ul. Teatralna 11, pokój nr 106, I piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, ul. Teatralna 11, w sekretariat - dziennik podawczy - pokój nr 302, III piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pobierz pełną specyfikację.

Opublikował: Marcin Prokopiak
Publikacja dnia: 07.11.2011

Dokument oglądany razy: 3664
« inne aktualności