RSS
A A A
BIP Teatr im. A. Sewruka

Statut jednostki

STATUT TEATRU IM. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLĄGU

( ujednolicony tekst Statutu w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XIV/220/00 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie nadania Statutu Teatrowi Dramatycznemu w Elblągu zmieniony Uchwałą Nr XII/236/07 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2007 r. i Uchwałą Nr VI/114/11 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 kwietnia 2011 r. Uchwałą Nr XVIII/344/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/345/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.)

I. Postanowienia ogólne

§1

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, zwany dalej „Teatrem” został utworzony na podstawie Zarządzenia Nr 51/75 Wojewody Gdańskiego z dnia 28 maja 1975 r. w sprawie utworzenia terenowego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Teatr Dramatyczny w Elblągu" przejęty przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji o charakterze regionalnym wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Wojewodów, podlegających przekazaniu do samorządów województw w celu ich prowadzenia, w ramach zadań własnych (Dz. U. Nr 148, poz. 971) działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 207, poz. 1230),
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1590, z późn. zm.
3. Niniejszego statutu.

§2

 1. Teatr jest samorządową instytucją artystyczną, której Organizatorem jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Teatr jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.
 3. Nadzór nad funkcjonowaniem Teatru sprawuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 4. Działalność kulturalna Teatru organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne, na które ustala się plany repertuarowe. Sezon artystyczny rozpoczyna się w dniu 1 września a kończy w dniu 31 sierpnia następnego roku.

§3

 1. Siedzibą Teatru jest miasto Elbląg.

 2. Teatr działa na terenie całego kraju i za granicą.

II. Cele i zadania Teatru

§4

1.Podstawowym celem Teatru jest:

 1. tworzenie i upowszechnianie nowych wartości kulturalnych,

 2. prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowywanie poprzez sztukę (w
  szczególności poprzez sztukę teatru),

 3. dbałość o najwyższy poziom artystyczny widowisk, realizowanych i
  prezentowanych na scenie teatru,

 4. upowszechnianie i prezentacja kulturalnych tradycji narodowych i
  regionalnych oraz humanistycznych wartości współczesnej kultury
  światowej,

 5. realizowanie polityki Państwa w dziedzinie edukacji kulturalnej i
  wychowania poprzez sztukę — dzieci, wychowawców oraz animatorów
  amatorskiego ruchu teatralnego,

 6. inspirowanie, inicjowanie i organizowanie w środowisku lokalnym działań
  mających na celu stwarzanie dzieciom i młodzieży warunków do częstych i
  różnorakich kontaktów ze sztuką teatralną,

 7. rozbudzanie potrzeb uczestnictwa w kulturze oraz kształtowanie gustów i
  wrażliwości estetycznej widzów,

 8. godne reprezentowanie kultury narodowej z uwzględnieniem osiągnięć
  kultury regionu na terenie kraju i za granicy,

§5

1. Do zakresu działania Teatru należy w szczególności:

 1. tworzenie i prezentowanie przedstawień teatralnych repertuaru własnego,

 2. prezentowanie przedstawień gościnnych oraz innych form teatralnych i para
  teatralnych,

 3. organizowanie innych przedsięwzięć artystycznych (w formie wystaw i cykli
  artystycznych),

 4. stwarzanie warunków środowiskowych spotkań i artystycznych konfrontacji
  między innymi poprzez organizowanie konkursów, przeglądów i festiwali,

 5. tworzenie własnych programów edukacji teatralnej dzieci i młodzieży, stałe
  ich uaktualnianie i ulepszanie we współdziałaniu ze szkołami, teatrami i
  innymi instytucjami, których działalność jest związana z wychowaniem
  poprzez sztukę,

 6. realizowanie programów edukacji teatralnej proponowanych przez inne
  instytucje działające w kraju i zagranicą oraz programów autorskich osób

współpracujących z teatrem w zakresie wypracowania efektywnych form i metod edukacji teatralnej dzieci i młodzieży,

 1. organizowanie warsztatów teatralnych dla wychowawców (nauczycieli) i
  animatorów amatorskiego ruchu teatralnego w zakresie prowadzenia różnego
  rodzaju zespołów teatralnych i recytatorskich, we współdziałaniu z
  uczelniami artystycznymi, teatrami i innymi instytucjami kultury,

 2. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi twórczości i talentów
  twórczych

2. Teatr realizuje zadania obronne i bezpieczeństwa publicznego w zakresie

określonym przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

i obowiązujące przepisy prawa.

§6

 1. W realizacji zadań statutowych Teatr współpracuje z innymi instytucjami kultury, organizacjami społecznymi i kulturalnymi, takimi jak fundacje i stowarzyszenia oraz amatorskim ruchem teatralnym.

 2. Teatr może organizować imprezy kulturalne na zlecenie osób fizycznych i
  prawnych.

III. Organy zarządzające i nadzorujące

§7

 1. Teatr zarządzany jest przez Dyrektora Naczelnego, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych.

 2. Dyrektor Naczelny wykonuje swoje zadania przy pomocy maksymalnie dwóch Zastępców.

 3. Zastępców Dyrektora powołuje Dyrektor Naczelny po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu
  Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Odwołanie następuje w tym samym trybie.

 1. Powołanie Zastępców Dyrektora może nastąpić w drodze konkursu rzeprowadzonego przez Dyrektora Naczelnego.

 2. W celu przeprowadzenia konkursu Dyrektor Naczelny określa regulamin konkursu oraz powołuje komisję konkursową w składzie:

1) Jeden przedstawiciel Sejmiku Województwa

2) Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji lub osoba przez niego upoważniona,,

3) Dyrektor Naczelny Teatru,

4) Po jednym przedstawicielu związków zawodowych oraz stowarzyszeń zawodowych i twórczych działających w Teatrze.

 1. Zarządzanie Teatrem można powierzyć osobie fizycznej lub prawnej.
  Powierzenie zarządzania następuje na podstawie umowy o zarządzaniu
  Teatrem zawartej między Samorządem Województwa Warmińsko-
  Mazurskiego a zarządcą na czas oznaczony, nie krótszy niż trzy lata
  (kontrakt menedżerski). Jeżeli zarządcą jest osoba prawna, umowa
  powinna przewidywać, kto w jej imieniu będzie dokonywał czynności
  zarządu.

§8

Dyrektor Naczelny zarządza całokształtem działalności Teatru i reprezentuje Teatr na zewnątrz. Jest odpowiedzialny za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą instytucji.

§9

1. W Teatrze mogą działać organy opiniodawcze i doradcze Dyrektora Naczelnego:

 1. Rada Artystyczno - Programowa,

 2. Rada Programowa do Spraw Edukacji Teatralnej jako społeczny organ w
  sprawach mających istotne znaczenie dla działalności w zakresie edukacji
  teatralnej i wychowania przez sztukę,

 3. Rada Przyjaciół Teatru jako organ pomocniczy w sprawach związanych z
  poprawą warunków bezpieczeństwa i remontu siedziby Teatru.

 1. Rady wymienione w ust. l pkt 1-3 ustanawia i rozwiązuje Dyrektor
  Naczelny.

 2. W skład Rady Artystyczno -Programowej i Rady Programowej do Spraw
  Edukacji Teatralnej wchodzą specjaliści różnych dziedzin sztuki i innych
  dziedzin wiedzy związanych z twórczością artystyczną, krytyką sztuki,
  upowszechnianiem kultury oraz edukacją teatralną dzieci i młodzieży.

4. W skład Rady Przyjaciół Teatru wchodzą przedstawiciele firm,
przedsiębiorstw, spółek i banków, deklarujących wsparcie budżetu Teatru

5. Zadania, skład i tryb powoływania Rad wymienionych w ust. l pkt 1-3 określa szczegółowo Regulamin Organizacyjny Teatru.

§10

Bezpośredni nadzór nad Teatrem sprawuje Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

IV. Organizacja Teatru.

§11

Organizację wewnętrzną Teatru określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Dyrektora Naczelnego Teatru po zasięgnięciu opinii Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz opinii działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

V. Majątek i finanse Teatru.

§12

 1. Teatr prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując sięzasadami efektywności ich wykorzystania.

 2. Teatr działa we własnym imieniu, na własny rachunek i ryzyko, dysponując przydzieloną i nabytą częścią mienia, prowadząc gospodarkę finansową na podstawie planów działalności, z zachowaniem zasady pokrywania kosztów bieżącej działalności i zobowiązań dotacją Organizatora i innymi przychodami".

§13

1. Źródłami finansowania Teatru są:


1) dotacje od Organizatora,
2) przychody z prowadzonej działalności, w tym z działalności gospodarczej,
3) darowizny i zapisy osób fizycznych i osób prawnych,
4) środki otrzymywane z innych źródeł.


2. Organizator przekazuje teatrowi środki finansowe w formie dotacji:


1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.


3. Do składania w imieniu Teatru oświadczeń woli a także w zakresie praw i obowiązków finansowych i majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo Dyrektor lub jego pełnomocnik."

§14

1. Podstawą gospodarki finansowej teatru jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Teatr sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.


2. Teatr prowadzi rachunkowość według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§15

 1. Teatr może tworzyć z zysku fundusz załogi z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze.

 2. Szczegółowy tryb tworzenia funduszy wymienionych w ust. l oraz zasady
  gospodarowania nimi określają Regulaminy ustanowione przez Dyrektora
  Naczelnego Teatru.

§16

 1. Teatr może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami.

 2. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane
  wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Teatru.

VI. Postanowienia końcowe

§17

 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Teatru może dokonać Sejmik Województwa Warmińsko - Mazurskiego na warunkach i w trybie przewidywanym w przepisach odrębnych.

 2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.Opublikował: Michał Piśkiewicz
Publikacja dnia: 20.01.2015
Podpisał: Marcin Prokopiak
Dokument z dnia: 26.08.2011
Dokument oglądany razy: 5 671