RSS
A A A
BIP Teatr im. A. Sewruka

Regulamin organizacyjny Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
TEATRU IM. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLĄGU


SPIS TREŚCI
ROZDZIAŁY:
I. PRZEPISY OGÓLNE .........................................................................1
II. KIEROWNICTWO TEATRU.........................................................................3
III. . STRUKTURA ORGANIZACYJNA............................................................. 3
IV. AKTY WEWNĘTRZNE WYDAWANE W TEATRZE................................6
V. PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI............................................................6
VI. PRZEPISY KOŃCOWE..................................................................................20

ROZDZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Regulamin Organizacyjny Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.

§ 2

Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.).
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o Samorządzie województwa ( Dz. U . z 2013 poz. 596 z późn. zm.).
3. Statutu Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.
4. Niniejszego Regulaminu.

§ 3

1. Obszarem działania Teatru im. Aleksandra Sewruka jest Województwo Warmińsko-Mazurskie, kraj i zagranica.
2. Siedzibą Teatru im. Aleksandra Sewruka jest miasto Elbląg.


§ 4

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Teatru.
2. Teatrze – należy przez to rozumieć Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.
3. Dyrekcji Teatru – należy przez to rozumieć zespół kierowniczy w składzie: Dyrektor , Zastępca Dyrektora i Główny Księgowy – Dyrektor Finansowy.
4. Organizatorze – należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5

1. Teatr jest samorządową instytucją artystyczną.
2. Teatr jest wpisany do rejestru prowadzonego przez Organizatora i posiada
osobowość prawną.
3. Nadzór nad funkcjonowaniem Teatru sprawuje Zarząd Województwa
Warmińsko – Mazurskiego.
§ 6

1. Podstawowym zadaniem statutowym Teatru jest prowadzenie działalności
teatralnej, artystycznej i edukacyjnej.
2. Działalność teatralna i artystyczna polega na tworzeniu repertuaru własnego
poprzez przygotowanie i prezentowanie spektakli własnych w siedzibie
Teatru oraz gościnnie w innych miejscach.
3. Działalność kulturalna Teatru organizowana jest w oparciu o sezony artystyczne,
na które ustala się plany repertuarowe. Sezon artystyczny rozpoczyna się
1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.
4. Uzupełnieniem działalności artystycznej i edukacyjnej jest prezentacja spektakli
innych teatrów - impresariat oraz ekspozycje wystaw o tematyce poświęconej
sztuce.
5. Działalność edukacyjna polega na realizacji kompleksowego programu
wychowania poprzez sztukę (głównie sztukę teatru). Program ten obejmuje cykle
edukacyjne, warsztaty, kursy, turnieje i zajęcia teatralne, a skierowany jest do
nauczycieli, wychowawców, instruktorów teatralnych, animatorów kultury,
młodzieży szkolnej i dzieci w wieku przedszkolnym.

§ 7

Przy realizacji zadań Teatr współpracuje z organami administracji rządowej,
organami samorządów szczebla wojewódzkiego, miejskiego, powiatowego
i gminnego, instytucjami i organizacjami zajmującymi się działalnością kulturalną,
fundacjami, organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami oraz innymi
podmiotami gospodarczymi.


ROZDZIAŁ II

KIEROWNICTWO TEATRU

§ 8

1. Teatrem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
2. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastępcy Dyrektora i Głównego
Księgowego – Dyrektora Finansowego.
3. W trakcie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora, Główny
Księgowy – Dyrektor Finansowy
4. Przy podejmowaniu decyzji pociągających za sobą skutki finansowe dla Teatru
osoba zastępująca Dyrektora obowiązana jest uzgadniać te decyzje z Głównym
Księgowym – Dyrektorem Finansowym Teatru.

ROZDZIAŁ III
STRUKTURA ORGANIZACYJNA TEATRU

§ 9


1. W Teatrze działają:
1) komórki organizacyjne (działy – zespoły i sekcje);
2) samodzielne stanowiska pracy.
2. O ilości utworzonych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy
decyduje Dyrektor w oparciu o posiadane etaty.
3. W celu realizacji określonych zadań Teatru Dyrektor może powoływać zespoły
i komisje zadaniowe /zespoły kontroli wewnętrznej /.

§ 10

1. Komórka organizacyjna zajmuje się określoną problematyką i działalnością
w sposób kompleksowy.
2. Samodzielne stanowisko pracy tworzy się w przypadku konieczności
organizacyjnego wyodrębnienia i obsługi określonej problematyki.

§ 11
1. Wewnętrzna organizacja każdej komórki organizacyjnej obejmuje:
1) zakres działania określony w Regulaminie Organizacyjnym;
2) wykaz stanowisk służbowych;
3) zakresy czynności pracowników;
4) zasady realizacji zadań.

§ 12
Dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych w Teatrze wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

1. Zespół Artystyczny:
1) Aktorzy;
2) Inspicjenci – Suflerzy;
3) Adepci;
4) Kierownik literacki;
5) Kierownik muzyczny.

2. Dział Księgowości:
1) Główny-Księgowy – Dyrektor Finansowy;
2) Zastępca Głównego Księgowego;
3) Starszy księgowy;
4) Kasjer – starszy księgowy.

3. Dział Administracyjno – Techniczny:
1) Kierownik Administracyjno-Techniczny;
2) Zastępca Kierownika Administracyjno-Technicznego;
3) Specjalista-informatyk;
4) Sekcja – pracownie teatralne:
a) pracownia charakteryzatorsko-fryzjerska,
b) pracownia stolarska,
c) pracownia malarsko-butaforska,
d) pracownia krawiecka.
5) Sekcja – obsługa sceny:
a) brygadier sceny,
b) montażyści sceny,
c) rekwizytor – magazynier magazynu rekwizytów,
d)pracownia elektryczno-oświetleniowa,
e)pracownia akustyczna,
f) garderobiane – magazynierki magazynów kostiumów.
6) Sekcja administracyjno – gospodarcza:
a) specjalista ds. administracyjno – gospodarczych,
b) kierowca – specjalista ds. zaopatrzenia,
c) starsi portierzy – informatorzy,
d) konserwator,
e) pracownicy gospodarczy.

4. Biuro Obsługi Widzów:
1) Kierownik Biura Obsługi Widzów;
2) Zastępca Kierownika Biura Obsługi Widzów;
3) Organizatorzy widowni;
4) Kasjer biletowy – organizator widowni;
5) Bileterzy;
6) Szatniarze;
7) Strażak.

5. Ośrodek Kultury Teatralnej:
1) Kierownik Ośrodka Kultury Teatralnej – Rzecznik prasowy;
2) Aktorzy – Edukatorzy;
3) Instruktorzy teatralni.
§ 13
1. W Teatrze wyodrębnia się samodzielne stanowiska pracy:
1) Asystent Dyrektora – organizator pracy artystycznej;
2) Sekretarka;
3) Specjalista ds. osobowych;
4) Specjalista ds. programów UE i sponsoringu;
5) Specjalista ds. promocji i reklamy;
6) Specjalista ds. P.POŻ.;
7) Specjalista ds. BHP i OC.;
8) Radca Prawny.
§ 14

1. Ustala się symbole komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy
Teatru:

1) Dyrektor - D
2) Zastępca Dyrektora - ZD
3) Główny Księgowy – Dyrektor Finansowy - GK
4) Zespół Artystyczny - ZA
5) Dział Księgowości - DK
6) Dział Administracyjno-Techniczny - DAT
7) Biuro Obsługi Widzów - BOW
8) Ośrodek Kultury Teatralnej - OKT
9) Asystent Dyrektora - organizator pracy artystycznej - AD
10) Specjalista ds. osobowych - KADRY
11) Specjalista ds. programów UE i sponsoringu - PU
12) Specjalista ds. promocji i reklamy - PR
13) Specjalista ds. BHP i OC - BHP i OC
14) Specjalista ds. P.POŻ - P. POŻ.
15) Sekretariat - SEK
16) Radca Prawny - RP

§ 15

Usytuowanie komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy
w strukturze Teatru określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 1
do niniejszego Regulaminu.

§ 16

1. Do składania w imieniu Teatru oświadczeń woli a także w zakresie praw
i obowiązków finansowych i majątkowych, uprawniony jest jednoosobowo
Dyrektor.
2. Dyrektor Teatru kieruje całokształtem działalności Teatru i jest odpowiedzialny
za prawidłową działalność merytoryczną, finansową i gospodarczą
instytucji przed Zarządem Województwa Warmińsko –Mazurskiego.

ROZDZIAŁ V
AKTY WEWNĘTRZNE WYDAWANE W TEATRZE

§ 17

1. W Teatrze wydawane są następujące akty wewnętrzne:

1) Zarządzenia;
2) Regulaminy;
3) Instrukcje;
4) Komunikaty;
5) Okólniki;
6) Decyzje.

ROZDZIAŁ VI
PODZIAŁ ZADAŃ I KOMPETENCJI

§ 18
1. Do zadań i kompetencji Dyrektora Teatru należy w szczególności:
1) ustanawianie kontaktów artystycznych z innymi Teatrami /wymiana
spektakli/;
2) przygotowywanie planów repertuarowych na okres sezonu artystycznego
przedstawianych Radzie Artystyczno – Programowej Teatru;
3) wybór pozycji repertuarowych przeznaczonych do realizacji na Dużej i Małej
Scenie;
4) dobór realizatorów zatrudnianych przez Teatr przy tworzeniu repertuaru
własnego i ustalanie wysokości stawek honoraryjnych wspólnie z Głównym
Księgowym – Dyrektorem Finansowym;
5) ustalanie stawek dla aktorów, inspicjentów - suflerów oraz adeptów,
za występy w spektaklach i konsultowanie ich z Głównym Księgowym -
Dyrektorem Finansowym;
6) ustalanie obsady etatowej Zespołu Artystycznego i przeprowadzanie rozmów
sezonowych;
7) angażowanie aktorów i adeptów na występy gościnne wraz z ustaleniem
stawek, konsultowanych z Głównym Księgowym - Dyrektorem Finansowym;
8) decydowanie o wprowadzeniu nagłych zastępstw aktorów i adeptów;
9) decydowanie o organizacji prób wznowieniowych spektakli;
10) decydowanie o skreśleniu danego tytułu z repertuaru Teatru;
11) inicjowanie posiedzeń Rady Artystyczno - Programowej. Ustalanie obsady
osobowej Rady Artystyczno - Programowej z uwzględnieniem kandydatów
na członków Rady zaproponowanych przez Zespół Artystyczny;
12) sprawowanie nadzoru nad właściwą organizacją i funkcjonowaniem Teatru;
13) nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu kontroli zarządczej;
14) realizacja zadań z zakresu spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego
zleconych przez Urząd Marszałkowski i inne instytucje mające takie
uprawnienia;
15) dysponowanie środkami budżetu Teatru, a w szczególności:
a) środkami na wynagrodzenia i nagrody,
b) środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
16) prowadzenie polityki kadrowej, w tym:
a) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy z pracownikami Teatru,
b) zatrudnianie i zwalnianie kierowników komórek organizacyjnych,
c) udzielanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych,
d) określanie zakresów czynności podległych pracowników,
e) dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników,
f) wnioskowanie o przyznanie nagród pozazakładowych dla pracowników
Teatru oraz innych osób zasłużonych dla życia teatralnego regionu.
17) zlecanie zadań z zakresu działania Teatru osobom prawnym i fizycznym;
18) koordynowanie działalności Teatru, ustalanie liczby i zakresu działania
komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy, tworzenie
i przekształcanie komórek organizacyjnych;
19) udzielanie pełnomocnictw i uprawnień szczególnych oraz pełnomocnictw
procesowych;
20) Kontrola ochrony informacji niejawnych oraz nadzór nad przestrzeganiem
przepisów o ochronie tych informacji;
21) zapewnienie przetwarzania danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych.
22) wydawanie zarządzeń i innych aktów normatywnych.

2. W ramach wykonywanych obowiązków Dyrektor ponosi odpowiedzialność
za oblicze programowe Teatru: artystyczne, edukacyjne i impresaryjne oraz
za uzupełnianie się tych sfer działalności instytucji, a także odpowiedzialność
za wizerunek Teatru w lokalnym środowisku kultury.

§ 19

1. Przy Dyrektorze Teatru mogą działać:
1) Rada Artystyczno – Programowa jako społeczny organ
doradczo – konsultacyjny;
2) Rada Programowa do Spraw Edukacji Teatralnej, jako społeczny organ
w sprawach mających istotne znaczenie dla działalności w zakresie edukacji
teatralnej i wychowania przez sztukę;
3) Rada Przyjaciół Teatru jako organ pomocniczy;
4) Komisja ds. BHP;
5) Inne ciała kolegialno – społeczne powołane przez Dyrektora do wykonania
określonych zadań.
2. Rady wymienione w ust. 1 pkt 1-3 są organami doradczymi i opiniodawczymi
Dyrektora Teatru w sprawach związanych z programową działalnością Teatru
a w szczególności:
1) Rada Artystyczno-Programowa:
a) opiniowanie statutu i regulaminów Teatru,
b) opiniowanie planu działalności artystycznej,
c) podejmowanie inicjatyw związanych z organizacją pracy
oraz warunkami pracy w Teatrze,
d) konsultowanie bieżących problemów zgłaszanych przez Dyrektora
jak i pracowników Teatru.
2) Rada Programowa do Spraw Edukacji Teatralnej:
a) konsultowanie programu działalności parateatralnej, edukacyjnej,
wychowania poprzez sztukę.
3) Rada Przyjaciół Teatru:
a) świadczenie pomocy w sprawach związanych z poprawą warunków
bezpieczeństwa i remontów siedziby Teatru.

3. W skład Rady Artystyczno – Programowej wchodzą:
1) Dyrektor Teatru;
2) Główny Księgowy – Dyrektor Finansowy;
3) Kierownik Biura Obsługi Widzów;
4) Kierownik Ośrodka Kultury Teatralnej;
5) Przedstawiciele Działu Artystycznego do 3 osób.
4. W skład Rady Programowej do Spraw Edukacji Teatralnej wchodzą specjaliści
różnych dziedzin sztuki i innych dziedzin wiedzy związanych z twórczością
artystyczną, krytyką sztuki, upowszechnianiem kultury oraz edukacją teatralną
dzieci i młodzieży.
5. W skład Rady Przyjaciół Teatru wchodzą przedstawiciele firm, przedsiębiorstw,
spółek i banków deklarujących wsparcie działalności Teatru.
6. Rady wymienione w ust. 1 pkt 1-3 powołuje Dyrektor w trybie
zarządzeń Dyrektora:
1) posiedzenia Rad odbywają się na wniosek Dyrektora lub każdego
członka danej Rady;
2) kadencja Rad trwa 3 lata, a ich skład może być uzupełniany
w przypadku rozwiązania umowy o pracę z którymś z ich członków,
bądź rezygnacji z pracy w Radach, bądź odwołania przez
przewodniczącego Rad;
3) Rady zbierają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden
raz na kwartał;
4) w posiedzeniach Rad mogą także uczestniczyć osoby nie będące ich
członkami, jeżeli zostały zaproszone przez przewodniczącego Rad.


§ 20

1. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:
1) Zastępca Dyrektora;
2) Główny Księgowy – Dyrektor Finansowy;
3) Kierownik Biura Obsługi Widzów;
4) Kierownik Ośrodka Kultury Teatralnej;
5) Zespół Artystyczny;
6) Asystent Dyrektora – organizator pracy artystycznej;
7) Sekretarka;
8) Specjalista ds. osobowych;
9) Specjalista ds. programów UE i sponsoringu;
10) Specjalista ds. promocji i reklamy;
11) Specjalista ds. BHP i OC;
12) Specjalista ds. P. POŻ. ;
13) Radca Prawny.

§ 21

1. Zastępca Dyrektora:

1) podlega bezpośredni Dyrektorowi i ponosi przed nim odpowiedzialność
służbową;
2) Zastępca Dyrektora w czasie nieobecności przejmuje zadania
i kompetencje Dyrektora;
3) nadzoruje i kontroluje zadania wykonywane w Dziale Administracyjno-
Technicznym
4) wydaje polecenia i nakazy wynikające z obowiązków służbowych.
5) wnioskuje o zmianę zaszeregowania, nagradzania lub ukarania;
przeniesienia na inne stanowisko podległych pracowników;
6) decyduje o doborze pracowników do podporządkowanych komórek organizacyjnych i składa propozycje Dyrektorowi obsady stanowisk w podległym dziale;
7) kontroluje i zapewnia terminowy przebieg realizacji postanowień
i zarządzeń Dyrektora;
8) przygotowuje i przedkłada Dyrektorowi wnioski remontowe,
modernizacyjne i inwestycyjne.


§ 22

1. Główny Księgowy - Dyrektor Finansowy sprawuje nadzór nad stroną finansowo-
księgową wszelkich przedsięwzięć Teatru, odpowiada za przestrzeganie
dyscypliny budżetowej Teatru i kontroluje ją.
2. Główny Księgowy - Dyrektor Finansowy kieruje Działem
Księgowości oraz realizuje zadania z zakresu:

1) opracowania projektów planów finansowych;
2) prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań;
3) prowadzenia kasy głównej;
4) sporządzania list płac;
5) prowadzenia spraw podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6) prowadzenia spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych;
7) prowadzenia windykacji należności Teatru;
8) zorganizowania systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej;
4) opracowania analiz gospodarki finansowej;
5) prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Teatru i sprawowania
kontroli nad nią;
6) opracowania zbiorczych sprawozdań finansowych;
7) sporządzania zakresów obowiązków służbowych pracowników Działu;

§ 23
1. Do zadań, obowiązków i uprawnień wspólnych kierowników komórek
organizacyjnych Teatru należy:

1) kierowanie pracą komórki organizacyjnej;
2) ścisła współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi;
3) podejmowanie decyzji oraz wydawanie dyspozycji w granicach wynikających
z zakresu działania komórki organizacyjnej;
4) szczegółowe zaznajamianie podległych pracowników z zadaniami komórki
organizacyjnej oraz z zakresem współpracy z innymi komórkami
organizacyjnymi Teatru;
5) ustalanie bieżących zadań komórki organizacyjnej;
6) sporządzanie długo i krótkoterminowych planów pracy;
7) przekazywanie podległym pracownikom poleceń, informacji i dyspozycji
Dyrekcji;
8) składanie wniosków w sprawach personalnych i inwestycyjnych komórki
organizacyjnej;
9) sporządzanie zakresów obowiązków pracowników komórki organizacyjnej;
10) powierzanie w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom
wykonywania czynności i zadań dodatkowych, nie objętych zakresem
czynności;
11) wnioskowanie do Dyrektora o przyznanie premii lub nagród zakładowych
pracownikom podległej komórki organizacyjnej;
12) planowanie i realizowanie polityki kadrowej w komórce organizacyjnej.

§ 24

Do wspólnych obowiązków pracowników zajmujących samodzielne stanowiska oraz pozostałych pracowników Teatru należy wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej.
§ 25

Pracownicy Teatru opracowujący pisma oznaczają je swoim inicjałem umieszczonym pod tekstem w lewym dolnym rogu strony, natomiast pracownicy przygotowujący umowy umieszczają stopkę z pierwszą literą imienia i całym nazwiskiem pod tekstem w lewym dolny rogu strony z informacją o ilości sporządzonych egzemplarzy umowy oraz jej adresatem.

§ 26
1. Głównym zadaniem Zespołu Artystycznego jest prowadzenie działalności
teatralnej i parateatralnej poprzez między innymi realizację spektakli
i widowisk oraz prowadzenie warsztatów teatralnych.
2. Zakres zadań poszczególnych grup zawodowych występujących w Zespole
Artystycznym:

1) Aktor - przygotowanie ról ( udział w próbach ),
wykonywanie ról ( udział w spektaklach i widowiskach);
2) Inspicjent - nadzór nad przebiegiem prób scenicznych,
i realizacją przedstawienia pod względem technicznym
i organizacyjnym od chwili przejęcia spektaklu poczynając, najpóźniej od
I próby generalnej, a także odpowiedzialność za terminowość
oraz dokładność scenicznego przebiegu nadzorowanego widowiska;
3) Sufler - suflowanie prób i przedstawień zgodnie z tekstem sztuki i cechami
indywidualnymi każdego aktora;
4) Adept - przygotowanie ról (udział w próbach)
i wykonywanie ról (udział w spektaklach i widowiskach),
oraz uczestniczenie w innych zadaniach wskazanych przez Dyrektora
związanych z realizacją repertuaru własnego Teatru.
5) Kierownik literacki wykonuje następujące zadania:
a) ścisła współpraca z Dyrektorem i reżyserami oraz realizatorami
współpracującymi z Teatrem,
b) współpraca z Biurem Obsługi Widzów, Ośrodkiem Kultury Teatralnej
i Specjalistą ds. promocji i reklamy,
c) ocena literacka planowanego repertuaru i odpowiedzialność za prace
literackie związane z działalnością artystyczną Teatru,
d) wszelkie działania, mające na celu upowszechnianie kultury teatralnej
i działalności Teatru na terenie kraju i zagranicą,
e) współpraca z krytykami literackimi i teatralnymi,
f) redagowanie wszelkich druków teatralnych, w tym nadzór nad
redagowaniem programów do spektakli,
g) prowadzenie archiwum teatralnego ( materiały dot. działalności
artystycznej Teatru: zdjęcia, teksty literackie, wykazy spektakli
archiwalnych i inne ).

6) Kierownik muzyczny wykonuje następujące zadania:
a) przedstawianie Dyrektorowi wniosków w sprawach repertuarowych
dotyczących spektakli muzycznych,
b) dobór ilustracji muzycznych do poszczególnych spektakli,
c) dobór zespołu muzycznego i jego przygotowanie do wykonywania
ilustracji muzycznych spektakli,
d) nadzór nad realizacją ilustracji muzycznych i efektów dźwiękowych
przedstawień,
e) współpraca z pracownią akustyczną,
f) nadzór nad realizacją spektakli muzycznych,
g) nadzór nad przygotowaniem wokalnym aktorów przed spektaklem.

§ 27

1. Ośrodek Kultury Teatralnej powołany został w celu generowania
kompleksowego programu edukacji teatralnej i wychowania poprzez sztukę
(głównie sztukę teatru).
2. Do podstawowych zadań OKT należy:
1) tworzenie autorskich programów edukacji teatralnej skierowanych
do dzieci, młodzieży, nauczycieli oraz instruktorów teatrów amatorskich;
2) stałe uaktualnianie i ulepszanie programów edukacji teatralnej
we współdziałaniu z teatrami, szkołami, placówkami metodycznymi
oraz instytucjami i stowarzyszeniami, których działalność programowa
związana jest z wychowaniem poprzez sztukę;
3) realizowanie programów edukacji teatralnej proponowanych przez inne
instytucje działające w kraju i zagranicą oraz programów autorskich osób
współpracujących z Teatrem w zakresie wypracowania efektywnych
form i metod edukacji teatralnej dzieci, młodzieży i wychowawców;
4) organizowanie warsztatów teatralnych dla dzieci i młodzieży według
programów autorskich przygotowanych przez aktorów – edukatorów
naszego Teatru i instruktorów teatralnych;
5) organizowanie warsztatów teatralnych dla wychowawców (nauczycieli)
oraz animatorów amatorskiego ruchu teatralnego w zakresie
prowadzenia różnego rodzaju zespołów teatralnych i recytatorskich,
we współdziałaniu z uczelniami artystycznymi, teatrami i innymi
instytucjami kultury;
6) nadzorowanie pracy teatralnych zespołów amatorskich działających
przy Teatrze;
7) organizowanie i prowadzenie turniejów wiedzy o teatrze oraz
konkursów wiedzy, recytatorskich i plastycznych nawiązujących
do dorobku klasycznego i współczesnego Teatru;
8) organizowanie przedsięwzięć z dziedziny „peryferii teatru”
tj. parateatralnych, plastycznych, muzycznych i poetyckich;
9) tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodych talentów;
10) prezentacja dorobku twórczego teatrów alternatywnych i offowych
z terenu całego kraju;
11) popularyzacja programu artystycznego, edukacyjnego i impresaryjnego
Teatru w środowisku regionalnym i na terenie kraju i zagranicą;
12) podnoszenie rangi Teatru w życiu społecznym oraz skupianie wokół
Teatru osób i grup popularyzujących i wspierających wychowanie
poprzez sztukę.
3. Do zadań Kierownika OKT w szczególności należy:
1) ścisła współpraca z Dyrektorem Teatru;
2) tworzenie, modyfikacje i nadzór nad realizacją kompleksowego
programu edukacji teatralnej prowadzonej przez Teatr;
3) organizacja i nadzorowanie warsztatów teatralnych dla dzieci, młodzieży
i wychowawców;
4) tworzenie i funkcjonowanie sceny prezentacji, w ramach której
przedstawiane są spektakle własnych amatorskich zespołów teatralnych
oraz spektakle teatrów alternatywnych i offowych z terenu kraju
i zagranicy oraz spektakle Sceny Przy Stoliku;
5) planowanie i sprawozdawczość w zakresie edukacji teatralnej;
6) nawiązywanie kontaktów z mediami w zakresie przekazywania
informacji o działaniach i zamierzeniach Teatru;
7) prowadzenie biblioteki teatralnej;
8) realizowanie zadań związanych z zakresem czynności kierownika
literackiego w przypadku jego nieobecności.


§ 28

1. Biuro Obsługi Widzów realizuje następujące zadania:

1) przygotowuje wstępne propozycje miesięcznych planów repertuarowych;
2) koordynuje strategie marketingowe mające na celu kształtowanie sprzedaży
spektakli;
3) kształtuje wizerunek nowego spektaklu we współpracy z OKT,
z kierownikiem literackim i specjalistą ds. promocji i reklamy;
4) prowadzi sondaże rynku pod kątem organizacji przedsięwzięć
artystycznych i impresaryjnych Teatru;
5) składa Dyrektorowi propozycje cen biletów na spektakle teatralne własne
i impresaryjne;
6) planuje i organizuje spektakle Teatru poza siedzibą w kraju i zagranicą;
7) organizuje imprezy artystyczne w Teatrze i poza Teatrem;
8) współpracuje z innymi teatrami i instytucjami kultury w zakresie wymiany
usług artystycznych;
9) prowadzi kasę biletową Teatru;
10)prowadzi sprzedaż biletów i programów na spektakle z repertuaru własnego
i impresaryjnego na terenie miasta, regionu i kraju, celem zapewnienia
jak największej ilości widzów;
11) odpowiada za wydawanie zaproszeń na spektakle teatralne organizowane
w siedzibie i poza nią;
12) planuje i realizuje prezentację zjawisk życia teatralnego z Polski
i z zagranicy;
13) prowadzi obsługę publiczności w trakcie trwania spektakli.


§ 29

1. Z uwagi na funkcjonujące w ramach Działu Administracyjno-Technicznego
sekcje wyróżnić można grupy zadań:
1) Sekcja administracyjno – gospodarcza:
a) zarządzania mieniem nieruchomym i ruchomym Teatru,
b) przygotowywania inwestycji, remontów i modernizacji oraz nadzór
nad ich realizacją przy przestrzeganiu Ustawy Prawo Zamówień
Publicznych,
c) zakupu niezbędnego wyposażenia przy przestrzeganiu Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych,
d) ochrony i monitoringu obiektu,
e) ubezpieczeń majątkowych i innych,
f) dbałości o czystość i porządek w siedzibie Teatru oraz w jego
bezpośrednim sąsiedztwie,
g) gospodarki materiałowej – nadzoru nad ewidencją materiałów
w poszczególnych pracowniach,
h) transportu i zaopatrzenia,
i) gospodarki mieszkaniami będącymi w dyspozycji Teatru,
j) ochrony przeciwpożarowej – poprzez m.in. kontrolę stanu
zabezpieczenia przeciwpożarowego w Teatrze, organizowania szkoleń
z zakresu p. poż. zakupu i utrzymywania w należytym stanie sprzętu
p. poż., stałej instalacji gaśniczej i urządzeń alarmowych oraz nadzoru
nad wykonywaniem zadań p. poż.,
k) udziału w opiniowaniu dokumentacji inwestycji, remontów
kapitalnych,
l) spraw socjalnych,
2) Sekcja obsługi sceny:
a) technicznego zabezpieczenia realizacji spektakli,
b) kontroli urządzeń technicznych przed spektaklem,
c) utrzymywania sprawności urządzeń i instalacji teatralnych,
d) montażu i demontażu dekoracji,
e) zaopatrzenia w rekwizyty niezbędne do realizacji spektakli,
f) utrzymania porządku w obrębie sceny.

2. Wymienione wyżej zadania sekcji obsługi sceny realizowane są przez:
1) Starszego mistrza oświetleniowca – elektryka, do którego zadań należy
w szczególności:

a) zabezpieczenie prawidłowego funkcjonowania urządzeń i zespołów
oświetleniowych, sygnalizacji świetlnej i dzwonkowej oraz świateł
bezpieczeństwa,
b) kontrola sieci wszystkich instalacji elektrycznych, urządzeń
elektrycznych, oświetlenia,
c) prawidłowe i bezpieczne oświetlenie sceny,
d) techniczne przygotowanie prób i przedstawień,
e) dbałość o stan techniczny i utrzymywanie w porządku pracowni
i sprzętu.

2) Starszego mistrza - akustyka, do którego zadań w szczególności należy:

a) utrzymanie pełnej gotowości eksploatacyjnej instalacji i urządzeń
akustycznych, wideofonicznych, audiowizualnych,
b) prawidłowe nagłośnienie i prowadzenie ilustracji muzycznych prób
i przedstawień,
c) zapewnienie wszelkich efektów muzycznych przedstawień,
d) prowadzenie taśmoteki i płytoteki,
e) dbałość o stan techniczny i utrzymywanie w porządku pracowni
i sprzętu

3) Brygadiera sceny, do którego zadań należy:
a) nadzór nad właściwym przygotowaniem technicznym prób
i przedstawień,
b) nadzór nad montażem i demontażem dekoracji,
c) nadzorowanie właściwej konserwacji urządzeń sceny,
Sekcja może realizować zlecenia z zakresu wykonywania usług na rzecz
innych teatrów lub podmiotów gospodarczych.

3. Sekcja - Pracownie Teatralne:
1) przygotowanie spektakli własnych;
2) przygotowanie spektakli sprowadzanych przez Teatr oraz innych
wydarzeń kulturalnych, których organizatorem jest Teatr;
3) przygotowywanie materiałów reklamowych.
4) zadania Sekcji Pracowni Teatralnych realizowane są przez:

a) pracownię krawiecką, do której zadań należy:
- przygotowanie kostiumów do spektakli premierowych,
- szycie, naprawy, przeróbki i konserwacja kostiumów teatralnych,
- wykonywanie innych prac krawieckich na rzecz Teatru.

b) pracownię malarsko – butaforską, do której zadań należy:
- przygotowanie oprawy plastycznej do spektakli premierowych,
- malowanie mebli, dekoracji, rekwizytów oraz tkanin,
- projektowanie i wykonywanie reklam wizualnych Teatru
i spektakli repertuarowych, jak też dbałość o estetykę
ogólnodostępnych wnętrz Teatru i ich aranżację.

c) pracownię stolarską, do której zadań należy:

- wykonywanie dekoracji i ich elementów do spektakli premierowych,
- udział w montażu dekoracji na scenie,
- naprawy mebli scenicznych, biurowych i mebli na widowni
oraz dekoracji scenicznych,
- wykonywanie nowych mebli niezbędnych w Teatrze
jako wyposażenie.

d) pracownię charakteryzatorsko - fryzjerską, do której zadań należy:

- przygotowanie peruk i zarostów do spektakli,
- charakteryzacja aktorów do spektakli,
- czesanie fryzur aktorów uzgodnionych ze scenografem i reżyserem
do spektakli i prób generalnych.


4. Specjalista – informatyk do którego zadań należy:
1) administracja sieci;
2) instalacja systemów komputerowych, opieka merytoryczna
nad programami komputerowymi funkcjonującymi w Teatrze;
3) konserwacja i serwis systemów komputerowych;
4) nadzór techniczny nad stroną internetową Teatru:
www.teatr.elblag.pl;
5) prace graficzne na stronę www.teatr.elblag.pl, przygotowywanie
cyfrowych materiałów promocyjno-reklamowych oraz współpraca
w opracowaniu materiałów do druku (plakaty, afisze, programy).

5. Sekcja Pracownie Teatralne oraz Specjalista – informatyk mogą realizować
zlecenia z zakresu wykonywania usług na rzecz innych teatrów lub podmiotów
gospodarczych.
§ 30
1. Asystent Dyrektora-organizator pracy artystycznej realizuje następujące zadania:

1) pełni funkcję koordynatora pracy Dyrektora Teatru;
2) koordynuje pracę Zespołu Artystycznego;
3) prowadzi dokumentację z zakresu bieżącej działalności artystycznej Teatru;
4) przygotowuje umowy o dzieło z zakresu pracy Zespołu Artystycznego.

§ 31

1. Sekretarka wykonuje zadania polegające na:

1) obsługiwaniu połączeń telefonicznych;
2) zapewnianiu prawidłowego obiegu dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej,
prowadzeniu dzienników korespondencji wewnętrznej, zewnętrznej,
dokumentów finansowo – księgowych, rejestru poleceń wyjazdów służbowych,
umów i innych rejestrów znajdujących się w sekretariacie Teatru;
3) dostarczaniu za pokwitowaniem zadekretowanej przez Dyrektora poczty
poszczególnym komórkom organizacyjnym;
4) prowadzeniu Archiwum Teatru i zabezpieczaniu jego dokumentacji przed
zniszczeniem;
5) inne zadania wynikające z zakresu obowiązków służbowych związane
z działalnością statutową Teatru.

§ 32

1. Specjalista ds. osobowych realizuje następujące zadania:

1) prowadzi sprawy osobowe pracowników Teatru, w tym przyjęcia i zwolnienia
z pracy;
2) czuwa nad przestrzeganiem przepisów Kodeksu Pracy, aktów wykonawczych
Kodeksu Pracy i innych przepisów, określających prawa i obowiązki
pracowników Teatru;
3) przygotowuje wnioski w sprawach awansowania, nagradzania i odznaczania
pracowników oraz dokumenty związane z odejściem pracowników na
emeryturę lub rentę;
4) archiwizuje dokumenty personalne;
5) prowadzi sprawy związane z zakresem szkoleń i podnoszeniem kwalifikacji
pracowników Teatru;
6) ściśle współpracuje ze Związkami Zawodowymi w zakresie spraw osobowych
pracowników Teatru;
7) nadzoruje tryb planowania i sprawozdawczości w zakresie spraw osobowych.


§ 33

1. Specjalista ds. programów UE i sponsoringu wykonuje następujące zadania:

1) monitorowanie dostępności funduszy unijnych polskich i międzynarodowych;
2) pozyskiwanie funduszy na realizację projektów;
3) monitorowanie zmian prawnych w zakresie funduszy UE;
4) opracowywanie i aktualizowanie planów oraz koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem sponsorów dla Teatru;
5) archiwizowanie materiałów dotyczących przygotowanych i złożonych wniosków;
6) monitorowanie i analiza rynku;
7) nadzór nad przebiegiem współpracy ze sponsorami.

§ 34

1. Specjalista ds. promocji i reklamy wykonuje następujące zadania:

1) tworzenie planów promocji i ich realizacja, polegająca na organizowaniu akcji
promocyjnych dot. spektakli z repertuaru Teatru oraz imprez
współorganizowanych przez Teatr;
2)przygotowywanie kompleksowej strategii promocji i reklamy Teatru i jego
oferty repertuarowej;
3) nadzór nad opracowywaniem graficznym materiałów reklamowych Teatru;
4) kontakt i współpraca z drukarniami i wydawnictwami w celu przygotowania
materiałów promocyjnych do druku;
5) nadzór nad reklamą wewnętrzną i zewnętrzną Teatru we współpracy
z kierownikiem Biura Obsługi Widzów;
6) współpraca z Biurem Obsługi Widzów i kierownikiem Ośrodka Kultury
Teatralnej oraz kierownikiem literackim;
7) prowadzenie archiwum materiałów reklamowych.


§ 35

1. Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Obrony Cywilnej wykonuje
następujące zadania:

1) przeprowadzanie kontroli stanu BHP w Teatrze;
2) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy;
3) prowadzenie szkoleń z zakresu BHP oraz planowanie poprawy stanu BHP;
4) udział w ocenie dokumentacji technicznej przy odbiorach technicznych
urządzeń i obiektów mających wpływ na stan BHP;
5) realizacja innych zadań określonych odrębnymi przepisami dot. służby BHP;
6) planowanie przedsięwzięć w sprawach obronności na czas pokoju i wojny tj.
organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz sporządzanie i uaktualnianie
dokumentacji z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania
kryzysowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 36

1. Specjalista ds. P. Poż. wykonuje następujące zadania:

1) stały nadzór nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym w Teatrze;
2) Przeprowadzanie inspekcji kontrolnych w Teatrze, sporządzanie z tych
czynności protokołów z zaleceniami przedkładanymi Dyrekcji Teatru;
3) prowadzenie szkoleń pracowników Teatru z zakresu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego;
4) dostosowywanie instrukcji przeciwpożarowej obowiązującej w Teatrze do
wytycznych wydawanych przez Komendę Główną Straży Pożarnej.
§ 37

1. Radca Prawny świadczy pomoc prawną w zakresie wskazanym w ustawie
z dnia 06.07.1982 r. o radcach prawnych / tekst jednolity Dz. U. z 2014
poz. 637 ze zm./.
2. Do obowiązków Radcy Prawnego w szczególności należy:

1) przygotowywanie projektów umów i porozumień oraz innych aktów
prawnych;
2) opiniowanie projektów umów;
3) opiniowanie projektów zarządzeń Dyrektora;
4) wydawanie opinii prawnych w sprawach zleconych przez Dyrektora
oraz innych pracowników Teatru;
5) niezwłoczne informowanie Dyrektora i kierowników działów o nowych
przepisach prawnych, mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Teatru
wraz z interpretacją treści tych przepisów;
6) reprezentowanie Teatru podczas rozpraw sądowych na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego przez Dyrektora.


ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY KOŃCOWE


§ 38

Tryb obiegu dokumentów w Teatrze jest uregulowany odrębnym zarządzeniem Dyrektora.

§ 39

1. Kierownicy działów w czasie nieobecności Dyrektora oraz jego Zastępców działają na podstawie imiennych upoważnień.
2. Upoważnienie obejmuje:
1) zakres upoważnienia;
2) zakres rzeczowy powierzonych czynności;
3) określenie rodzaju dokumentów, które osoba upoważniona może podpisywać.


§ 40

Zmiana postanowień regulaminu organizacyjnego wymaga trybu obowiązującego dla jego ustalenia.

§ 41

Integralną część Regulaminu stanowi załącznik:
1. Schemat Organizacyjny Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Podpis Dyrektora

Podpis Radcy PrawnegoPodpis Komisji Zakładowej Z Z „Kontra”
przy Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu


M.T.

Zał. nr.1 Schemat organizacyjnyOpublikował: Paweł Ejsmont
Publikacja dnia: 13.02.2015
Podpisał: Marcin Prokopiak
Dokument z dnia: 20.02.2012
Dokument oglądany razy: 10 292