RSS
A A A
BIP Teatr im. A. Sewruka

Przetarg nieograniczony na usługę pełnienia funkcji inwestora zastępczego wraz z komplekso

05.09.2018

Przetarg nieograniczony na usługę pełnienia funkcji inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim w ramach projektu pod nazwą " Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ulicy Teatralnej".

spis załączników:

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia w skrócie SIWZ

Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Zalacznik nr 1 wzór formularza oferty

Zalacznik nr 1A formularz cenowy

Zalacznik nr 2 oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Zalacznik nr 3 oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Zalacznik_nr 4,5,6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykaz usług w celu spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej, wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji w zakresie inspoektorów nadzoru inwestorskiego

Zalacznik nr 7 wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie kadry kierowniczej

Zalacznik nr 8 wzór umowy

Zalacznik_nr 9 - opis przedmiotu zamówienia na pełnienie funkcji inwestora zastępczego

Dokumentacja budowlano-wykonacza

Zalacznik_nr 10 umowa o dofinansowanie projektu "Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ulicy Teatralnej"

Zalacznik nr 11 wzór zoobowiązania podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów

Zalacznik nr 12 informacja o przetwarzaniu danych osobowych oraz oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w artykule nr 13 lub art. 14 RODO

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ ZAŁĄCZNIKI

KLIKNIJ TUTAJ ABY POBRAĆ PLIKI EDYTOWALNE W FORMACIE .DOC

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA

IIODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZADANE PYTANIA

odpowiedz nr 3 - na zadane pytania przez Wykonawców - Usługa pełnienia Inewstora Zastępczego - Teatr im. A. Sewruka Elbląg

zmiana terminu na złożenie ofert

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

II ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Paweł Ejsmont
Publikacja dnia: 05.09.2018

Dokument oglądany razy: 2860
« inne aktualności